Definícia pojmov:

Užívateľom je každý, kto vlastní prístup k materiálom alebo ďalším pomôckam týkajúcich sa Photoshop Academy.

Poskytovateľom alebo nami se rozumie podnikateľský subjekt Marek Chrenko - Internetový marketing, so sídlom Palkovičova 10, 821 08 Bratislava, IČ: 50 087 231, DIČ: 1121271503, zapísaný v obchodnom registri.
 
Kontaktovať ma môžete:
a) online: marek@phac.sk
 
Služba je akýkoľvek materiál, ktorý sa dá stiahnuť alebo zakúpiť na stránke www.phac.sk (aj prístup do členskej sekcie PHAC PRO).

1.

Všeobecné ustanovenia

Všetky informácie týkajúce sa objednávky sú poskytnuté na stránke www.phac.sk, bližšie informácie môžete získať na stránke www.phac.sk/kontakt

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup na webovej stránke www.phac.sk.  Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho, ktorým je Marek Chrenko - Internetový marketing, so sídlom Palkovičova 216/10, 821 08 Bratislava - Ružinov,  IČO: 50 087 231, DIČ: 1121271503. Vzťahy medzi predávajúcim  a kupujúcim (spotrebiteľom), neupravené obchodné podmienky sa riadia občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim (podnikateľom) neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Tento materiál je informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora je zakázané. Objednávkou tohto programu súhlasíte, že autor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné neúspechy. V tomto materiáli môžete nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním k danej tématike.

2.

Objednávka

Kupujúci objednáva vybrané služby vyplnením elektronického formulára objednávky. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, tz. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu služieb.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke www.phac.sk a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky zverejnené na webových stránkach predávajúceho sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odoslaním objednávky.

3.

Cena produktov, pokuty, faktúry

V zhrnutí objednávky nájdete všetky ceny služieb na stránkach www.phac.sk.

Zmluvná pokuta. Pokiaľ kupujúci nezaplatil predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z kúpnej ceny tovaru za každý deň predĺženia, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru.

Faktúra: ohľadom platieb uskutočňovaných na základe zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zaplatení tovaru. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

4.

Forma platby

Platba za objednané služby je jednorazová. V prípade členskej sekcie PHAC PRO sa jedná o ročnú čiastku vo forme jednorázovej platby alebo pravidelnej automatickej platby každý mesiac. Možnou alternatíviou je jednorázové mesačné členstvo.

5.

Spôsob platby

Možnosti platieb:

a) Bankovým prevodom

b) Platobnou kartou

c) Internet bankingom

6.

Opakované platby

6.1. Opakované platby. Pri platbe prostredníctvom platobnej či kreditnej karty bude Užívateľ požiadaný o autorizáciu nastavenia platby pre tzv. opakované platby (tj. strhávanie opakovaných platieb z platobnej karty). Informácie o výške a forme opakovaných transakcií, dátumu a perióde strhávania opakovaných platieb a všetkých zmenách súvisiacich s opakovanými platbami, sú Užívateľovi zasielané e-mailom.

6.2. Ukončenie opakovaných platieb môže Užívateľ kedykoľvek zastaviť prostredníctvom oznámenia na e-mail marek@phac.sk. Opakované platby se ukončujú aj v prípade, že vyprší platnosť platobnej či kreditnej karty. Pre obnovenie opakovaných platieb po ich ukončení je nutné urobiť novú autorizáciu. Údaje platobnej karty je možné zmeniť tak, že Užívateľ ukončí opakované platby a nasledujúcou faktúrou zaplatí novou platobnou či kreditnou kartou. Systém si platobné údaje karty automaticky zapamätá.

6.3. V prípade, že by bola Užívateľovi strhnutá platbaaj po tom ako požiadal o ukočenie, je Užívateľ povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Poskytovateľa.

6.4. Poskytovateľ bude Užívateľa v súvislosti s opakovanými platbami kontaktovať v prípade, že: 
(a) od poslednej opakovanej platby uplynulo viac ako 6 mesiacov;
(b) došlo k akejkoľvek zmene v dátumu uskutočnenia opakovanej platby nebo zmenenej strhávanej čiastky;
(c) došlo k akýmkoľvek iným skutočnostiam, ktoré sú pro opakované platby dôležité.

6.5. Užívateľ je povinný uhradiť cenu spolu s uvedeným variabilným symbolom platby, inak Poskytovateľ nebude schopný platbu identifikovať a zahájiť poskytovanie Služby.

6.6 Údaje karty sú v maximálnej bezpečnosti - platobná brána GoPay s údajmi na karte pracuje podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI-DSS Level 1.

7.

Parametre opakovaných platieb

7.1 Dôvod: založenia opakovanej platby: platba za predplatné pre prísutp do členskej sekcie

7.2 Maximálna čiastka pre opakovanú platbu: 20e/mesiac

7.3 Čiastka je fixná

7.4 Obdobie, počas ktorého bude prebiehať opakovaná platba: 12 mesiacov od zakúpenia prístupu

7.5 Frekvencia strhávania: 1x za mesiac

7.6 Pre zmenu opakovanej platby kontaktujte marek@phac.sk

7.7 Pre zrušenie opakovenj platby kontkatujte marek@phac.sk

8.

Zabezpečenie

Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

9.

Zodpovednosť za obsah webu

Predávajúci môže webové stránky aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia.

10.

Ochrana osobných údajov

Živnostník Marek Chrenko - Internetový marketing sa zaväzuje plne rešpektovať dôverný charakter osobných a firemných dát kupujúceho, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené pred zneužitím. Údaje, ktoré uvádza kupujúci v prihláške do všetkých kurzov, sú nevyhnutné pre identifikáciu ako registrujúceho užívateľa.

Osobné dáta a údaje sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie s poskytované tretím stranám.

Vyplnením formulára Prihláška súhlasí registrujúci so zaradením všetkých im vyplnených osobných údajov do databázy Marek Chrenko - Internetový marketing so sídlom Palkovičova 216/10, 821 08 Bratislava,  IČO: 50 087 231, DIČ: 1121271503, ako správcu a s ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely a obchodné oznámenie prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona a to na dobu do odvolania súhlasu.

Kupujúci udeľuje súhlas so zasielaním informácií o pripravovaných akciách.

Pokiaľ by kupujúci so zasielaním informácií nesúhlasil, môže to kedykoľvek oznámiť, aby sme mohli údaje podľa toho zablokovať. V prípade emailovej komunikácie sa z odberu môže kupujúci kedykoľvek odhlásiť s pomocou odhlasovacieho odkazu uvedeného v päte každého emailu.

11.

Odstúpenie od zmluvy a garancia vrátenia peňazí

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

Za odstúpenie od zmluvy sa považuje výslovný prejav Kupujúceho o nespokojnosti s Produktom, ktorý bol doručený Predávajúcemu e-mailom alebo poštou.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je zo strany Kupujúceho odoslané pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Zo zákona má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy podľa nasledujúceho formulára:

Príloha č. 3 k zákonu č. 102/2014 Z. z.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy v zmysle tohto článku)

– Komu .............. [Predávajúci doplní svoje meno, priezvisko a adresu miesta podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania, ak ide o právnickú osobu, prípadne faxové číslo a e-mailovú adresu]:

– Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby* : ..............

– Dátum objednania/dátum prijatia* ..............

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov* ..............

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

– Dátum ..............

* Nehodiace sa prečiarknite.

Po odstúpení od zmluvy budú Kupujúcemu vrátené všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpna cena vrátane nákladov na doručenie tovaru ku Kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak bol zvolený iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bolo Predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od tejto zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za produkty, ak Kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Odstúpenie od zmluvy sa môže realizovať taktiež cez kontaktovanie predávajúceho na telefónnom čísle +421 917 186 048 alebo na e-mailovej adrese
marek@phac.sk.

V prípade 14-dňovej garancie vrátenia peňazí Predávajúci vráti Kupujúcemu cenu produktu do 72 hodín od potvrdenia uplatnenia tohto práva Kupujúceho, pričom Predávajúci reaguje potvrdzujúcim e-mailom najneskôr do 48 hodín od doručenia e-mailu Kupujúceho. Kupujúci, t. j. Spotrebiteľ v rámci uplatnenia garancie vrátenia peňazí nie je povinný vrátiť Predávajúcemu žiadne plnenie, okamžite po doručení žiadosti o vrátenie peňazí do sféry dispozície predávajúceho (t.j. na jeho e-mail) dochádza k zablokovaniu prístupu Spotrebiteľa k online produktu.  

12.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.3.2018. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.