OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Predávajúci:

Marek Chrenko - Internetový marketing
so sídlom: Palkovičova 216/10, 821 08 Bratislava
IČO: 50 087 231
DIČ: 1121271503

ďalej len ako predávajúci

1.

Záujemca udeľuje predávajúcemu potvrdením príslušného poľa pred odoslaním registračného formulára súhlas na spracovanie jeho osobných údajov podľa týchto VOP. Záujemca udeľuje predávajúcemu tento súhlas do odvolania, najviac na 90 rokov.

2.

Predávajúci spracúva osobné údaje na plnenie svojich záväzkov voči záujemcom a členom kurzu, a to najmä pri vystavení faktúry, kontaktovaní záujemcu v súvislosti so zaslaním potvrdzujúceho e – mailu a zaslaním údajov k platbe, oboznámení člena s možnosťou registrácie pre nasledujúce obdobie a za účelom zasielania reklamných správ týkajúcich sa produktov predávajúceho. Odoslaním registračného formulára záujemca vyjadruje súhlas so zasielaním reklamných správ. Predávajúci a ďalej spracúva osobné údaje v prospech záujemcu za účelom vedenia histórie jeho registrácií a zvýšenia komfortu jeho ďalších registrácií prostredníctvom automatického predvyplnenia registračného formulára. Predávajúci zodpovedá za to, že tieto osobné údaje nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám okrem rozsahu potrebného na splnenie si záväzkov Predávajúceho podľa týchto VOP, respektíve zasielania reklamných správ, ak si ich Záujemca vyžiadal. Oprávnenia predávajúceho na použitie osobných údajov v prípadoch uvedených v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov tým nie sú dotknuté.

3.

Keď záujemca (spotrebiteľ) prejaví záujem o akýkoľvek platený materiál na stránke www.phac.sk, predávajúci spracúva osobné údaje v prípade záujemcu (spotrebiteľa) v rozsahu krstné meno, priezvisko, užívateľské meno, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ), fakturačná adresa, kontaktná e – mailová adresa, telefónne číslo, a v prípade fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah k záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania záujemcu, IČO záujemcu, DIČ záujemcu ak bolo pridelené, e – mailovú adresu záujemcu a adresu na doručovanie písomností záujemcu, ak je odlišná od sídla alebo miesta podnikania záujemcu (ak to spotrebiteľ vyplní).

Povinne musí vyplniť e-mailový kontakt, meno a priezvisko, ostatné položky vypĺňa zájemca dobrovoľne. Tieto informácie plnia informatívny charakter a slúžia k presnejšiemu zadeleniu a orientácii medzi užívateľmi.

Všetky tieto informácie sú bezpečne uložené na serveri a neposkytujú sa tretím stranám.

4.

Pri registrácii cez akýkoľvek formulár na stránke www.phac.sk predávajúci spracúva osobné údaje v prípade záujemcu (spotrebiteľa) v rozsahu e – mailová adresa záujemcu a (ak je uvedené) meno spotrebiteľa.

Povinne musí vyplniť e-mailový kontakt, meno vypĺňa zájemca dobrovoľne. E-mailová adresa je povinné pole kvôli správnemu doručeniu obsahu o ktorý prejavil spotrebiteľ záujem. Meno spotrebiteľa je čisto informatívne a nie je poskytované tretím stranám a spĺňa bezpečnostné podmienky.

5.

V prípade, že si záujemca pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke predávajúceho označením príslušného poľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na kontaktnú e – mailovú adresu záujemcu, resp. člena kurzu. O zrušenie tejto služby môže záujemca, resp. člen kurzu požiadať elektronickou poštou na adrese: marek@phac.sk. Odosielanie je realizované prostredníctvom technických prostriedkov spoločnosti Firma 2.0 s.r.o., Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 292 103 72, ktorej sú za týmto účelom poskytované osobné údaje v rozsahu emailová adresa, meno, priezvisko v prípade fyzickej osoby – spotrebiteľa a emailová adresa, názov, resp. obchodné meno v prípade fyzickej osoby podnikateľa alebo právnickej osoby.

6.

Záujemca, resp. člen kurzu môže požiadať o zmenu alebo výmaz svojich osobných údajov písomne elektronickou poštou na adrese: marek@phac.sk. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu predávajúceho a údaje budú následne vymazané. Výnimka existuje v prípade, že v účtovnom systéme boli zaevidované daňové doklady, ktorých evidencia vyžaduje evidenciu osobných údajov (faktúra, zálohová faktúra, opravný daňový doklad), takéto údaje nie je možné vymazať z dôvodu ich zákonne požadovanej archivácie.

7.

Predávajúci využíva funkciu “cookies” od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb záujemcu a člena kurzu v rámci stránky. Informácie získané vďaka službe „cookies“ slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie stránky a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba „cookies“ zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy predávajúceho a jej produktov na iných webových stránkach prezeraných záujemcom a členom. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu stránky, IP adresy, z ktorej zákazník stránku navštívil, o čase strávenom na stránke a iných aktivitách spojených s návštevou stránky. Informácie o pohybe záujemcu, resp. člena na stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého záujemca či člen kurzu navštívil stránku a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači.

8.

Prístup k osobným údajom má výhradne len predávajúci.

Vyhlásenie, vzťahujúce sa ku GDPR

Ako správca osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti, ktoré sú vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

  • budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plneniu zmluvy, zákonnej povinnosti alebo udeleného súhlasu.

Rozsah osobných údajov a účely spracovávania

Spracúvavam osobné údaje, ktoré mi zadáte z vlastnej vôle, a to z nasledujúcích dôvodov:

● poskytovanie služieb, plnenie zmluvy

Ak ste zákazník:

Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, užívateľské meno, adresa trvalého bydliska (ulica, súpisné a orientačné číslo budovy, mesto, PSČ), fakturačná adresa, kontaktná e – mailová adresa, telefónne číslo, a v prípade fyzickej osoby – podnikateľa a fyzickej osoby, ktorá vypĺňala prihlášku za právnickú osobu krstné meno a priezvisko osoby a jej vzťah k záujemcovi, obchodné meno, resp. názov, sídlo, resp. miesto podnikania záujemcu, IČO záujemcu, DIČ záujemcu ak bolo pridelené a adresu na doručovanie písomností záujemcu potrebujeme k plneniu zaslaniu prístupových údajov ku kurzom alebo zasielanie najnovších aktualizácií v členskej sekcii.

Ak nie ste zákazník: Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail využívame k zasielaniu najnvoších informácií vo svete grafiky a na zasielanie obchodných oznámení.

● vedenie účtovníctva - ak ste zákazník, vaše osobné údaje (fakturačné údaje) potrebujeme aby sme vyhoveli zákonným povinnostiam pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

● marketing - zasielanie noviniek

Vaše osobné údaje (e-mail pohlavie, na čo klikáte v e-mailu a kedy ich nejčastejšie otvárate) využívame za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, lebo predpokládame, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 90 rokov od poslednej objednávky. Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newslettery len na základe vášho súhlasu, po dobu 90 rokov od udelenia súhlasu. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

● pokročilý marketing na základe súhlasu

Na základe vášho súhlasu môžeme využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 90 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné odvolať kedkoľvek prostredníctvom naších údajov.

● fotografická dokumentácia - živé akcie, webináre, atď...

Vaše osobné údaje si ponecháváme po dobu pôsobenia premlčanej doby, pokiaľ zákon nestanoví ďalšiu dobu k ich uchovávaniu.

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chráníme osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných techn ológií, ktoré spĺňajú najnovšie technické a bezpečnostné smernice.